Programma

 

ABFS mācību programmas pamatā ir ASV speciālistes S. Kaplanas un Krievijas zinātnieces N. Šumakovas idejas. Apdāvināto bērnu fakultatīvās skolas pedagoģiskais kolektīvs vairāku gadu laikā uz šo ideju bāzes izveidojis starpdisciplināru programmu talantīgu un apdāvinātu bērnu mācīšanai fakultatīvajās nodarbībās mācību gada laikā un vasaras zinātniski pētnieciskajās nometnēs. ABFS programma un pielietotās metodes par saistošām atzinuši arī pārstāvji no Anglijas un Holandes, kas viesojās biedrībā "ABFS" un apmeklēja nodarbības, kā arī speciālisti Eiropas valstīs, kur ar Latvijas ABFS ideju viņus iepazīstināja toreizējā skolas psiholoģe Ļubova Černova.

Programmas galvenie mērķi ir:

  • Pasaules kopainas veidošana ar tās nebeidzamajām mijiedarbībām.
  • Augsta līmeņa domāšanas attīstība.
  • Personīgās izaugsmes nodrošinājums.

Programmas “Apdāvināts bērns” galvenais metodiskais mācību princips ir zinātniska informācijas apgūšanas metode saistībā ar daudzveidīgu radošas mācīšanas paņēmienu izmantošanu, kas balstās uz D. Triffingera trīslīmeņu modeli.
Pirmais no šiem līmeņiem ietver sevī diverģento funkciju attīstību (domāšanas ātruma, elastības, oriģinalitātes un ideju radīšanas spēju attīstīšana). Otrais līmenis ietver sevī “augsta līmeņa” domāšanas procesu attīstību, bez kā nav iespējama radoša problēmu risināšana (“creative problem solving”). Trešais līmenis balstīts uz iesaistīšanu patstāvīgā, paša bērna kontrolējamā pētījumā, “reālu” problēmu risināšanā, t.i., tādu problēmu risināšanā, kuras formulējuši paši bērni, atbilstoši savām individuālajām vajadzībām un spējām.
Metodes, kas tiek izmantostas programmā “Apdāvināts bērns” ir atklātā tipa metodes, t.i. tādas, kas nostāda skolēnu atklātā pētnieka, iniciatora, eksperta u.c. situācijā.

Programma balstās uz globālām filozofiskām tēmām un ir veidota tā, lai bērns visu laiku justos kā pētnieks. Mācību darbā tiek izmantotas atklātas,  aktīvas mācību metodes, vienlaikus aptverot pēc iespējas vairāk mācību priekšmetu. Šādas metodes vispusīgi un dziļi attīsta bērna domāšanu, līdztekus ļaujot katram bērnam darboties savā interešu lokā. Svarīga loma ir arī kopīgai problēmu izvirzīšanai un risināšanai.

STARPDISCIPLINĀRĀS MĀCĪBU PROGRAMMAS “APDĀVINĀTS BĒRNS” ELEMENTI.

1.GLOBĀLĀ FILOZOFISKĀ TĒMA. Tā ir programmas organizatoriskais elements, programmas FOKUSS, kas nodrošina mācību tēmu savstarpēju saistību visa gada garumā. Globālā tēma ir amorfa, atklāta.

2. VISPĀRINĀJUMI. Globālā tēma tiek apskatīta caur VISPĀRINĀJUMIEM , kas ļauj konkretizēt un aptvert tēmu. Vispārinājums – tas ir mācību procesa KATALIZĀTORS. Tas rada jēgu informācijas vākšanai un uzkrāšanai, kā arī stimulē pētījumu.

3. DAŽĀDAS NOZARES.Nodarbībās apskatītās tēmas skar visdažādākās nozares (tādas kā Ķīmija, Astronomija, Fizika, Tehnika, Matemātika, Literatūra, Māksla, Vēsture, Ģeogrāfija, Ģeoloģija u.c.), sākot jau no 1. mācību gada. Tomēr atsevišķi mācību priekšmeti programmas ietvaros netiek izdalīti.

STARPDISCIPLINĀRĀS MĀCĪBU PROGRAMMAS “APDĀVINĀTS BĒRNS” UZBŪVES FORMULA

S + D/I + P/I + R , kur

S – piesātināts saturs,
D/I – domāšanas iemaņas,
P/I – pētnieciskās iemaņas,
R – rezultāts

D/I – DOMĀŠANAS IEMAŅAS
1.Radošā domāšana: ideju ģenerēšana, paredzēšana, jauns pielietojums, apmaiņa (nomaiņa), kombinēšana, reorganizēšana u.c.
2.Kritiskā domāšana: klasificēšana, salīdzināšana, atšķirību izdalīšana, pieņēmuma pārbaudīšana, neviennozīmīguma konstatēšana, kriteriālā vērtēšana u.c.
3. Loģiskā domāšana: salīdzināšana, sakarību konstatēšana, prasme izdarīt loģiski pareizus secinājumus u.c.
4. Prasme risināt problēmas.

P/I – PĒTNIECISKĀS IEMAŅAS - Prasme strādāt ar enciklopēdiju, vārdnīcu, izdarīt piezīmes, sastādīt kopīgu plānu, veikt mēģinājumus (eksperimentus), novērojumus, intervēt utt.
R – REZULTĀTS - Modelis, shēma, grafiks, zīmējums, mutiska atskaite, referāts, reportāža, makets, kolekcija utt.

Programma veicina sasniegt augstu jēdzieniskās izpratnes un runas attīstības, abstraktās un radošās domāšanas līmeni, uztur augstu izglītojošo aktivitāšu līmeni, ļauj bērnam izmēģināt savus spēkus dažādos darbības virzienos un nozarēs.

Protams, piedāvājamā attīstošā programma visupirms paredzēta bērniem, kas apsteidz savus vienaudžus vispārējā intelektuālajā attīstībā un atšķiras ar izteiktām izzināšanas vēlmēm. Taču tajā pašā laikā šī programma nekādā ziņā nav domāta vienīgi apdāvinātu bērnu mācīšanai. Praktiskā pieredze programmas realizācijā vispārizglītojošjās skolās rāda, ka tā ir pieejama visiem bērniem ar izziņas dotībām.

 

Šīs programmas realizēšanai nepieciešama speciāla skolotāju sagatavošana, viņu spēja strādāt radoši, elastīgi pielāgot programmu grupas individuālajām īpašībām un dabiskajai virzībai. Nepieciešams augsts izglītības un erudīcijas līmenis.