Nometnes

 

Biedrības „ABFS” vasaras zinātniski pētnieciskās nometnes ir gaidīts notikums katram, kas tajās reiz piedalījies! Slinkot laika nav (to var darīt visu pārējo vasaru), un garlaikoties arī nē.

Image preview Image preview Image preview Image preview  Image preview

Tā ir nometne bērniem, kuriem patīk pētīt, eksperimentēt, ļaut vaļu fantāzijām un katru dienu izdomāt un izdarīt ko jaunu un aizraujošu.

Tā ir nometne vecākiem, kuri vēlas, lai bērns 10 dienas vasarā, esot prom no mājām, būtu drošībā, pie pieredzējušiem un profesionāliem pedagogiem, kas dos iespēju priecāties par mācīšanos, aizraujoši sportot, mākslot, muzicēt un vienmēr izdomāt kaut ko vēl…

 

 Nometņu vispārīgs raksturojums:

Mācību nometne ar zinātniski pētniecisku ievirzi. Nometnes laikā tiek veidota tēmai atbilstoša vizuālā un emocionālā vide, kurā norit teorētiskās un praktiskās nodarbības, darbs radošajās darbnīcās (visi izgatavotie priekšmeti un darbiņi paliek dalībniekiem), kā arī citi pasākumi (sporta turnīri, spēles un tml.) pēc nometnes dalībnieku ierosinājumiem.

Īpaša tradīcija – „Dzīvais TV” (uzstāšanās uz skatuves), ko veido bērnu (jaunākā vecuma grupā arī pedagogu) sagatavoti „raidījumi” – uzvedumi, viktorīnas, spēles, šovi, dejošana, dziedāšana, mūzikas instrumentu spēle un jebkura cita sevis izpausme pozitīvā veidā.

Nometnes laikā iejūtīgi un pieredzējuši pedagogi un audzinātāji (orientējoši 1 pedagogs uz 4-5 bērniem) rūpēsies ne tikai par bērnu izglītošanu un nodarbināšanu nodarbību laikā, bet arī par drošu un emocionāli labvēlīgu vidi 24 stundas diennaktī.

ABFS vasaras zinātniski pētniecisko nometņu mērķis ir vispusīgi attīstīt bērna domāšanu caur kādu (katrai nometnei specifisku) saturisko tēmu. Mācību procesā, tāpat kā ārpusnodarbību aktivitāšu organizēšanā, tiek izmantotas atklāta tipa mācību metodes, kas ļauj katram bērnam iesaistīties dažādajās nometnes norisēs atbilstoši savām spējām, interesēm, sabiedriskajai aktivitātei un personības īpatnībām.

Nometnes laikā:

- tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par kādu konkrētu tēmu, tēmai atbilstošā vidē, kas atspoguļojas katra bērna individuālajā nometnes mapē;

- tiek izgatavoti/izveidoti radošie/praktiskie darbiņi, kuri pēc nometnes paliek pie dalībniekiem,

- tiek uzvesta teātra izrāde vai cits māksliniecisks priekšnesums, kas tiek iekļauts nometnes noslēguma programmā kopā ar radošo darbiņu izstādi un/vai zinātnisko konferenci (vecākajās grupās), svētku pusdienas dalībniekiem un nometnes reitingu rezultātu, sporta turnīru uzvarētāju paziņošana un apbalvošana…

- viena diena – ~ nometnes vidū – pārgājiens vai ekskursija-parasti saistīta ar nometnes tēmu

- Nometnes aktivitātes (iespēju robežās) tiek fiksētas foto un video materiālos, kurus iespējams saņemt pēc nometnes (par to vienojoties atsevišķi).

- Visas nometnes laikā (vēlams pēcpusdienās – ārpus teorētisko nodarbību laika) ciemos gaidīti arī vecāki un citi apmeklētāji (saprāta robežās) – īpaši uz ikvakara pasākumiem – „Dzīvajiem TV”

- Nometnes laikā atsevišķa uzmanība tiek veltīta istabiņu un darbavietas kārtības ievērošanai

Dienas kārtība:

- (~8:00) Mošanās, celšanās, ģērbšanās, rīta tualete (matu pīšana)

- Rīta rosme – ar mērķi pamosties, mobilizēties darbam (iespējams daļēji vai pilnībā aizvietot ar rīta iedziedāšanos)

- Rīta aplis – iepriekšējās dienas pozitīvo notikumu aktualizēšana, problēmu konstatēšana (risināšana atsevišķi, atbilstoši situācijai), noskaņošanās pozitīvai dienai

- (~9:00) Brokastis

- (~9:30/10:00) Nodarbības – parasti vairāk teorētiskas

- (~12:30-13:00) Pusdienas

- Klusā stunda – iespēja atpūsties, sagatavoties vai veikt citas darbības pēc brīvas izvēles, ievērojot klusumu atpūtas telpu tuvumā un nepārkāpjot iekšējās kārtības noteikumus.

- (~14:30) Pēcpusdienas nodarbības – parasti radošās darbnīcas vai citas praktiskas nodarbības

- (~16:30-17:00) Launags

- Teātra mēģinājumi, muzikālās nodarbības, sporta turnīri, gatavošanās vakara pasākumam

- (~19:00-19:30) Vakariņas

- (~20:00) Vakara pasākums – „Dzīvais TV” (skatīt iepriekš)

- (~21:30-22:00) Dušas, “vakara pasaciņa”, „apgaita” (pirms aizmigšanas pedagogs apstaigā istabiņas, lai pārliecinātos, ka bērni jūtas fiziski un emocionāli apmierināti), naktsmiers

Juridiskie aspekti:

- Biedrībai „Apdāvināto bērnu fakultatīvā skola” jau daudzus gadus ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss (saistīts arī ar nodokļu atvieglojumiem ziedojot)

- biedrībai ir vairāki sertificēti nometņu vadītāji

- ABFS ir jau vairāk nekā 20 gadu pieredze (kopš 1998. gada vasaras) vasaras nometņu organizēšanā, bez vērā ņemamiem starpgadījumiem

- nometnes tiek saskaņotas ar visām nepieciešamajām institūcijām (tajā skaitā vienošanās ar medicīnas personālu), nometnes vada sertificēti nometņu vadītāji (ABFS pedagogi)

 Dokumenti

- Līgums – tiek slēgts starp Biedrību „ABFS” un nometnes dalībnieka likumisko pārstāvi par bērna dalību nometnē.

Anketa (līguma pielikums) – iekļauta informācija par nometnes dalībnieka veselības, ēšanas un citām īpatnībām, ar ko varētu nākties sastapties nometnes laikā (informācija ir konfidenciāla un nepieciešama nometnes dalībnieka drošībai)

- Nometnes iekšējās kārtības noteikumi - nometnes dalībniekam un viņa likumiskajam pārstāvim jāiepazīstas pirms līguma prakstīšanas

- Ārsta izziņa par dalībnieka veselības stāvokli un rekomendācijām.

Saskaņā ar nometņu organizēšanas noteikumiem Nr. 981 no 01.09.2009.

Bez šiem dokumentiem mums nav tiesību bērnu uzņemt nometnē. 

- Pote pret ērču encefalītu – vēlama.

- Ielūgums – informācijas lapa, kuru bērni parasti saņem pēdējā nodarbībā vai citādi savstarpēji vienojoties. Šeit apkopota informācija nometnes dalībniekiem un viņu vecākiem par nometnē nepieciešamajām lietām, ierašanās laiku un vietu, kā arī mājas darbu, kas nometnes dalībniekam jāsagatavo uz nometni.